ข่าวกิจกรรมโครงการ

เจ้าหน้าที่ สสท. ไปตรวจเยี่ยมสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๗๑ รูป รวม ๑๔ โรงเรียนดังนี้

วันที่ ๔ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ๑) โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ๒) โรงเรียนเวียงชัยวิทยา ๓) โรงเรียนดงชัยพิทยา ๔) โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ ๕) โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา และจังหวัดพะเยา ได้แก่ ๖) โรงเรียนวัดหย่วน ๗) โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา ๘) โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา ๙) โรงเรียนวัดดอนชัย ๑๐) โรงเรียนวัดนาปรัง

วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ๑๑) โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ๑๒) โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ๑๓) โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ๑๔) โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และดูแลความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทานในการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในสาขาที่สามารถเป็นครูได้ รวมถึงผลการเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหา สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่สามเณรนักเรียนดังกล่าว