ข่าวกิจกรรมโครงการ

สสท. และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเมื่อวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ สสท. และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑๘ โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๕๐ คน ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

ในการประชุมมีการบรรยายให้ความรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน และนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่แต่ละโรงเรียนเริ่มดำเนินการ อาทิ เห็ดปรุงรส ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด จังหวัดเลย, ผักดอง ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าฯ กก.ตชด.๓๒ จังหวัดเชียงราย, ข้าวไรซ์เบอรี่อบกรอบ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔ จังหวัดปัตตานี, กล้วยฉาบ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกล้วยกรอบ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว จังหวัดสุรินทร์

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในเรื่องหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน วิธีการดำเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ งบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในโรงเรียนนำร่อง ทั้ง ๑๘ โรงเรียน ได้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในการขยายผลในปีต่อไป