ข่าวกิจกรรมโครงการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สสท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สสท. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ แสดงความจงรักภักดี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน ๖๔๐ ต้น ได้แก่ ต้นประดูป่า มะค่าโม่ง ยางนา ยางปาย มะคำดีควาย ตะเคียน เขือง กระถินเทพา และไผ่ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกร่องระบายน้ำ ตัดหญ้า และเก็บกวาดขยะ บริเวณสวนธรรมภูฟ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย แสดงความจงรักภักดี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๔๐ ต้น ได้แก่ ต้นมะค่าโม และต้นหว้า ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย๓. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ แสดงความจงรักภักดี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒