ข่าวกิจกรรมโครงการ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒

๑) โรงเรียนบ้านแม่แคะ

๒) โรงเรียนบ้านแม่หลุย

๓) โรงเรียนบ้านผาเยอ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

๔) โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ ๕ ขุนวาง

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๕) โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

โดย สสท. จัดโครงการปฐมนิเทศโรงเรียนดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ตามเป้าหมายหลักของแผน กพด.  เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่