ข่าวกิจกรรมโครงการ


สสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ ๓ ศูนย์ ได้แก่ ๑) อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๒) ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ๓) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง สำหรับใช้ฝึกอบรมให้กับเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ ๑ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน