ข่าวกิจกรรมโครงการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕๖๒ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสถาบัน Center for Professional Assessment (Thailand) ได้จัดการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อรับทุนพระราชทานไปอบรม และศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ มีครูที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน จาก ร.ร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด. ๑๑ ได้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านบ่อชะอม และร.ร.ตชด.บ้านน้ำแดง จากร.ร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๑๒ ได้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านนายาว และ ร.ร.ตชด.บ้านนาอีสาน