ข่าวกิจกรรมโครงการ

สสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ให้สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนเองได้ ซึ่งได้แก่พื้นที่ ดังนี้

วันที่ ๑๕ กันยายน – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ - ๑๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และ ๒ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม ๑๕๑ คนวันที่ ๘ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ - ๓๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ รวม ๑๗๕ คน
วันที่ ๑๖ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ – ๒๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ – ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ รวม ๑๒๕ คน