ข่าวกิจกรรมโครงการ


การประชุมเรื่องความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การออกร้านอุปนายิกา งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑


สสท.จัดประชุมหารือเรื่องความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การออกร้านอุปนายิกา งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๙ เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมป่าไม้ และหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สสท. ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการพิจารณาถึงความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ เช่น การออกแบบร้าน การก่อสร้างร้าน การตกแต่งร้าน การจัดนิทรรศการภายในร้าน และสินค้าที่จะจัดมาจำหน่าย เป็นต้น