ข่าวกิจกรรมโครงการ

สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๔๕ คน รวม ๑๕ สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ การแนะแนวทางการศึกษาต่อ การกำหนดเป้าหมายของชีวิต และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน โดยมีสถานศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังนี้

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑) โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๓๓ คน

๒) โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๓ คน

๓) โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๓ คน

๔) โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๓ คน

๕) โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๕ คน

 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖) โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๓ คน

๗) โรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๖ คน

๘) โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ นักเรียน ๔ คน

๙) โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๒ คน

 

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๐) โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ นักเรียน ๓ คน

๑๑) โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ นักเรียน ๖๕ คน

๑๒) โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ นักเรียน ๔ คน

 

 

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๓) โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง นักเรียน ๓ คน

๑๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน อำเภอภูเพียง นักเรียน ๖ คน

๑๕) โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม อำเภอสันติสุข นักเรียน ๒ คน