ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมสสท. โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นประธานในการประชุม สำหรับการฝึกอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์–๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ใน สปป.ลาว ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และกำหนดการฝึกอบรมของปี ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนากลุ่มย่อย การนำเสนอผลงานวิชาการ และการศึกษาดูงานในโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกองทัพบก