ข่าวกิจกรรมโครงการ

 


สสท. จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ เพื่อติดตาม และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีผู้ปฎิบัติงานจากกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสท.