ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สสท. จัดประชมุติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวพระราชดำริ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผ่านอุปกรณ์ประชุมทางไกล (TV Conference) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสท.