ข่าวกิจกรรมโครงการ

 


สสท. ร่วมกับสถาบัน Center for Professional Assessment (Thailand) หารือเรื่องการพิจารณาคัดเลือกครูในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไปอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สสท.