ข่าวกิจกรรมโครงการ

๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

อุทยานธรรมชาติวิทยา รับคณะ Worecester Polytechnic Institute (WPI)
และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรดิน


        อุทยานธรรมชาติวิทยา จัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดย นักศึกษาจาก Worecester Polytechnic Institute (WPI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง “ อุ้มชูดิน พัฒนาถิ่นอย่างยั่งยืน ” โดยนำหลักสูตรนี้มาจัดค่ายสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านห้วยผาก และโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๖ คน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 


        สำหรับค่ายสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรดิน อาทิ การทดลองการซึมผ่านน้ำของดิน ๒ ประเภท การจำลองการใช้ประโยชน์ดินในกล่องทดลอง ทั้งดินที่ไม่มีพืชปกคลุม ดินที่มีพืชปกคลุม ดินที่มีการขุดร่องตามแนวยาวของกล่อง ดินที่มีการขุดร่องแนวขวางตามความกว้างของกล่อง และดินที่จำลองลักษณะการปลูกพืชแบบขั้นบันได เพื่อทำการทดลองการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ดิน ซึ่งฝึกให้นักเรียนศึกษาดินจากลักษณะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณนั้น การทดสอบหาชนิดของดิน การศึกษาการตกตะกอนของดิน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายเรื่องการใช้ดินในท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ซึ่งจะจึงทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรดินมากขึ้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญการใช้ประโยชน์ของดิน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชน ในการเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ของดินในท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยทำให้บรรลุเป้าหมายของอุทยานธรรมชาติวิทยาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นด้วยคนในท้องถิ่นของตนเองด้วย