ข่าวกิจกรรมโครงการ

๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 

สสท. จัดอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร
แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง จ.ฉะเชิงเทรา 

                                                               

        สสท. จัดอบรมและปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร ให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสูตรการผลิตลูกประคบสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีการควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้เข้ารับการอบรม “ โครงการเติมความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต เครื่องสำอางสมุนไพรพื้นบ้าน และการแปรรูปอาหาร ” ซึ่งจัดโดยคลีนิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มจึงนำความรู้ที่ได้มาผลิตลูกประคบสมุนไพร เสนอต่อ สสท. และเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงได้จัดการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้วิทยากรจาก คลินิกเทคโนโลยี และโรงเรียนน้ำมันหอมระเหย เป็นผู้ให้ความรู้ ณ อาคารกลุ่มแม่บ้านทุ่งเหียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา


          ในการอบรมได้ฝึกให้สมาชิกกลุ่มทบทวนและทดลองผลิตลูกประคบสมุนไพร ซึ่งทำจากสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ตะไคร้ ขมิ้น ไพล ใบมะกรูด เป็นต้น แล้วนำมาผสมกับเครื่องหอม อาทิ เกลือแกง พิมเสน การบูร และน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืช เสร็จแล้วห่อด้วยผ้าขาว แล้วมัดเป็นลูกบอลกลม นอกจากนี้ยังแนะนำให้กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการที่สะอาด ทั้งการเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบผลผลิต ซึ่งใช้แสงแดดในการตากสมุนไพรให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำมาผลิต การเก็บรักษาวัตถุดิบ และการรักษาสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน

        การทำลูกประคบสมุนไพรนี้ นับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถสร้างตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นกลุ่มจึงต้องการให้เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งแต่เดิมผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตนั้น ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ และชาสมุนไพรชนิดซอง ซึ่งหากกลุ่มสามารถผลิตได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และหลากหลายแล้ว ก็จะสามารถสร้างรายได้ และทำให้กลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ทางสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีส่วนช่วยในการทำฉลากผลิตภัณฑ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนะนำผลิตภัณฑ์ และวิธีใช้ที่ถูกต้อง

        สำหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มมีเป้าหมายการผลิตในปี ๒๕๔๘ จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเครื่องสำอางสมุนไพร อาทิ ครีมขัดผิว ครีมบำรุงผิว ครีมพอกหน้า ครีมพอกผิว แชมพูและครีมนวดผม โดยกลุ่มจะผลิตจำหน่ายเองในท้องถิ่น ส่วนที่จะผลิตส่งร้านภูฟ้า จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัด (Aromatherapy) อาทิ น้ำมันนวดตัว บาล์มสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ