ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
• ด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา
• ด้านการพัฒนาอาชีพ
• ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
• ด้านพระราชทานพระราชานุเคราะห์
• ด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

 

 

 

 

 


โครงการรักษ์ป่าน่าน

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ทรงห่วงใยและทรงเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วที่สุด จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันในการจัดประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความตระหนักและเห็นความจำเป็น นำไปสู่ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่จะช่วยกันสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ป่า และประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูที่ป่าไม้ของจังหวัดน่าน ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


 

เอกสารเกี่ยวกับโครงการรักษ์ป่าน่าน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย

ในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๓
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายเรื่อง การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้

ในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘การสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
บทพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ ๔


หนังสือประกอบการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๔
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒


รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ ๓


หนังสือประกอบการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๓
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐


รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ ๒


หนังสือประกอบการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ ๑


หนังสือประกอบการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน"
วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓