• ความเป็นมา
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• การบริหารงาน
• หน่วยงานร่วมปฎิบัติ
• ติดต่อสำนักงาน  


ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ตั้ง พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๒ - ๖๕๑๑, ๐ - ๒๒๘๑ - ๓๙๒๑ , ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓
โทรสาร ๐ - ๒๒๘๑ - ๓๙๒๓
เว็บไซต์ www.psproject.org

ฝ่ายปฏิบัติการ
งานภาคกลาง

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๒๒

งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๒๓

งานภาคเหนือ
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๒๔

งานภาคใต้
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๒๕

งานแผนรวม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๒๑

ฝ่ายวิชาการ
งานประเมินผล – ประมวลผล

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๑๔

งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๑๓ ,๒๖

ฝ่ายบริหาร

งานเผยแพร่การพัฒนา
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๒๙

งานธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๒๘

งานทดลองและขยายพันธุ์
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๙๒๑, ๐-๒๒๘๒-๖๕๑๑, ๐-๒๒๘๐-๕๐๓๒-๓ ต่อ ๒๙

 

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓