• ความเป็นมา
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
• การบริหารงาน
• หน่วยงานร่วมปฎิบัติ
• ติดต่อสำนักงาน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  


การบริหารงาน

            สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บริหารงานโดยแบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่ายได้แก่

            ๑. ฝ่ายปฏิบัติการ
            ๒. ฝ่ายวิชาการ
            ๓. ฝ่ายบริหาร

  ๑. ฝ่ายปฏิบัติการ

            ฝ่ายปฏิบัติการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ วิเคราะห์แนวพระราชดำริ สำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่โครงการและพื้นที่พิเศษตามพระราชดำริ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ร่วมทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง กำหนดวิธีการปฏิบัติและงบประมาณ ตลอดจนการประสานและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชดำริ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานภาคเหนือ งานภาคกลาง   งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานภาคใต้ และงานแผนรวม


   ๒. ฝ่ายวิชาการ

            ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ งานประเมินผลและงานประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริิ


   ๓. ฝ่ายบริหาร

            ฝ่ายบริหารมีหน้าที่อำนวยการในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน และการประชาสัมพันธ์ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานธุรการ งานเผยแพร่การพัฒนา และงานทดลองและขยายพันธุ์
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓