• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สสท. จัดประชุมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด>>วันที่ ๑๕ กันยายน - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


สสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด>>

วันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

รายละเอียด>>


   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓