• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน


วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สสท.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด>>
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


สสท.จัดประชุมวางแผนการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๔ สำหรับครู และพระอาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการพระราชดำริ

รายละเอียด>>วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

สสท. จัดประชุมเตรียมการประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๕ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดอบรมเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริฯ

รายละเอียด>>

   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓