สู่ความสำเร็จ
กว่า 25 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่สูงที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศและเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย 
หรือที่เรียกว่า “ชาวเขา”
ได้ทรงจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับให้ชาวเขาได้ทำกินโดยไม่เดือดร้อน และไม่กระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ 
ต้นน้ำลำธารไปพร้อม ๆ กัน ดังพระราชกรณียกิจที่ปรากฏชัดเจนจากการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติใน “มูลนิธิโครงการหลวง” ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
จากอดีตถึงปัจจุบันในวันนี้ พื้นที่บนภูเขาสูงทางภาคเหนือของไทย ที่ครั้งหนึ่งในอดีตได้ปรากฏภาพของไร่ฝิ่นสุดตา ร่องรอย
ของการตัดโค่นต้นไม้ใหญ่น้อย การเผาทำลายป่า ได้ถูกแปรเปลี่ยนและพัฒนาผืนดินให้เป็นป่าอนุรักษ์และแหล่ง
ผลิตอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชเศรษฐกิจ ที่ให้ผลผลิตงดงามทดแทนการปลูกฝิ่น โดยครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานของชีวิต สังคมการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิดผลดีหลายประการ คือ
 ช่วยให้ชาวเขามีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่ดินทำกินที่ถาวร ลดการตัดไม้ทำลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อทำไร่และที่สำคัญคือ 
ช่วยลดเนื้อที่ในการปลูกฝิ่นที่เป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศและของโลกไปโดยปริยาย ดังคำขวัญของมูลนิธิ
โครงการหลวงที่ว่า ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลกสำหรับมูลค่าของผลผลิตของชาวไทยและชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือในพื้นที่เป้าหมายของมูลนิธิโครงการ
หลวง ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี มีสินค้าจำหน่ายผ่านฝ่ายตลาดมูลนิธิโครงการหลวงไม่ต่ำกว่าปีละประมาณ 
50 ล้านบาทและโรงงานอาหารสำเร็จรูป ปีละประมาณ 100 ล้านบาทโดยมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน และในปี 2531 สินค้า “ดอยคำ” ได้รับการคัดเลือกจาก THAI EXPO 
AWARD 1988 เป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศมาตรฐานสินค้าไทยส่งออก ในสาขาผัก ผลไม้สด และผลไม้กระป๋องส่ง
ออกดีเด่น ประจำปี 2531
ผลงานของ มูลนิธิโครงการหลวง นี้ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในบรรดาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการร่วม
มือกำจัดพืชเสพติดโดยสันติวิธีเป็นโครงการจึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วกันถึงน้ำพระทัย อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสน
พระทัยและห่วงใยในทุกข์สุขของเหล่าอาณาประชาราษฎร์และความมั่นคงของ
ทรัพยากรแห่งแผ่นดิน” ซึ่งพระเกียรติคุณนี้มิใช่จะเป็นที่ซาบซึ้งเฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น หากแต่ได้แผ่
กระจายไปทั่วโลก จึงนับ
สร้างสรรค์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ จึงได้รับ
รางวัลแมกไซไซ ในสาขา INTERNATIONAL UNDERSTANDING เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531ใต้พระบรมโพธิสมภารที่ต้องใช้พระวิริยะอุตสาห ด้วย
ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยที่มุ่งหวังจะรักษาไว้ซึ่ง ความสุขของประชาราษฎร์เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่อาจมีชีวิตใดที่จะเสียสละได้เท่าเทียมอีก และไม่มีชีวิตใดบน
ผืนแผ่นดินนี้ที่จะสามารถทดแทนได้

 

 

| กลับไปหน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง |
| ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง | สู่ความสำเร็จ | สถานที่ทำงาน |
| แผนภูมิโครงการหลวง |

Copyright 1996 Kanchanapisek Network Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information c ontained in this web site without permission is prohibited.

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยี สารสนเทศ
สนับสนุนการจัดทำ Website นี้

หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษกฯ