มูลนิธิโครงการหลวง

ประวัติความเป็นมา
เพราะประพาสต้นบนดอย

ทศวรรษที่ 1
วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในประเทศ

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความช่วยเหลือจากประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ทศวรรษที่ 2
งานด้านส่งเสริม การก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ฝาง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แม่จัน
การกำเนิดฝ่ายตลาด สถานีวิจัย และศูนย์พัฒนา

ทศวรรษที่ 3
รางวัลแมกไซไซ การจัดงานครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง
 การก้าวไปในอนาคตของโครงการหลวง บทสัมภาษณ์ชาวเขา


การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
งานวิจัย
จุดประสงค์ของงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง สถานีวิจัยหลัก 4 แห่ง

ผลงานวิจัย

งานพัฒนา
กลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หน้าที่สำคัญของงานพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง กลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหล
วง

งานการตลาด

ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง
ผลผลิตของโครงการหลวง สินค้าตราดอยคำ สถานทีจำหน่าย
สู่ความสำเร็จ สถานที่ทำงาน 

| กลับไปหน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง |
| ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง | สู่ความสำเร็จ | สถานที่ทำงาน |
| แผนภูมิโครงการหลวง |

Copyright 1996 Kanchanapisek Network Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the i nformation contained in this web site without permission is prohibited.

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยี สารสนเทศ
สนับสนุนการจัดทำ Website นี้

หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษกฯ