การดำเนินงานของโครงการหลวงสนองตามพระราชดำริที่ว่า ช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีมาตรฐาน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่
งที่มีส่วนช่วยให้มูลนิธิฯ สามารถพัฒนาการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นได้ก็คือ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม การปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าในเรื่องใด ๆ มุ่งสนองความต้
องการของตลาดเป็นสำคัญ และผลงานวิจัยเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดไปสู่เจ้าหน้าที่สนาม รวมไปถึงเกษตรกรอย่างฉับพลัน ทุกเดือนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สนามจะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยกัน การดำเนินงานของมูลนิธิฯ แบ่งออกเป็นล
ักษณะงานได้ดังนี้

งานวิจัย     งานพัฒนา             งานการตลาด


| กลับไปหน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง |
| ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง | สู่ความสำเร็จ | สถานที่ทำงาน |
| แผนภูมิโครงการหลวง |

Copyright © 1996 Kanchanapisek Network Webmaster .All rights reserved.
Reproduction of the informat ion contained in this web site without permission is prohibited.
หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษกฯ

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยี สารสนเทศ
สนับสนุนการจัดทำ Website นี้