ประวัติความเป็นมา
เพราะประภาสต้นบนดอย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งกับผู้เข้าเฝ้าฯ ราวร้อยคน ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐานว่า โครงการหลวงเกิดขึ้นเพราะท่าน ไปเที่ยว
 
3 ทศวรรษที่ผ่านมา
ทศวรรษที่ 1 ยุคเริ่มบุกเบิกโครงการหลวง
วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง
ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในประเทศ

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทศวรรษที่ 2
งานด้านส่งเสริม
การก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ฝาง
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แม่จัน
การกำเนิดฝ่ายตลาด
สถานีวิจัย และศูนย์พัฒนา


ทศวรรษที่ 3
รางวัลแมกไซไซ
การจัดงานครบรอบ 20 ปี
การก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง
การก้าวไปในอนาคตของโครงการหลวง

บทสัมภาษณ์ชาวเขา


| กลับไปหน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง |
|
ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง | สู่ความสำเร็จ | สถานที่ทำงาน |
|
แผนภูมิโครงการหลวง |

Copyright 1996 Kanchanapisek Network Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยี สารสนเทศ
สนับสนุนการจัดทำ Website นี้

หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษกฯ