go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

Picture of H.R.H Sirindhorn
Banner

คณะกรรมการแผนกวิชาของแต่ละแผนก แสวงหาและพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานทุน จากสถาบันที่มีคุณสมบัติทางวิชาการที่ได้ระดับ แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา การคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนนี้ จะพิจารณาทั้งคุณสมบัติของผู้รับ และคุณภาพทางวิชาการของสถาบันที่สำเร็จการศึกษาไปพร้อมกัน

มูลนิธิอานันทมหิดลไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการศึกษาที่เข้มงวด เพราะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนได้ศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในแต่ละแขนงวิชา ในการคัดเลือกคณะกรรมการแผนกวิชา จะต้องพิจารณาผู้ที่มีความสามารถที่จะศึกษาต่อได้ถึงขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือความเชี่ยวชาญพิเศษในขั้นสูง เช่นในกรณีของแผนกแพทยศาสตร์หรือแผนกเกษตรศาสตร์

มูลนิธิอานันทมหิดลไม่มีข้อผูกมัดให้ผู้รับพระราชทานทุนต้องกลับมารับราชการ หรือแม้แต่กลับมาทำงานในประเทศไทย ในการคัดเลือกนอกจากคุณสมบัติทางวิชาการ คณะกรรมการแผนกวิชาจะต้องคำนึงถึงคุณธรรม ความประพฤติและความสำนึกในการที่ควรจะกลับเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้ว

เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาตัดสินแล้ว ประธานคณะกรรมการบริหารจะนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเป็นรายๆ ไป เพื่อให้ได้ผู้รับพระราชทานทุนที่มีความเหมาะสมจริง

ทุนการศึกษานี้มีจำนวนแผนกละ 1 ทุน ต่อปี แต่ทุนนี้อาจงดได้หากไม่มีผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมดีพอ หรือหากปีใดมีผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนเกินกว่า 1 คน คณะกรรมการแผนกวิชาอาจเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นกรณีพิเศษได้


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร