go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

Picture of H.M.K Bhumibol AdulyadejPicture of H.M.K Anandamahidol
Banner

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ทรงเน้นว่า ผู้ได้รับพระราชทานทุนต้องมีความสามารถอย่างแท้จริง มีความคิดกว้างขวาง เปิดรับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในบ้านเมืองได้ ทั้งต้องสามารถนำวิชาการดังกล่าวมาถ่ายทอดสั่งสอน และสัมพันธ์ศาสตร์ของตนกับของผู้อื่นได้ ในการศึกษาจึงไม่ทรงตั้งข้อผูกมัดทางเวลาอย่างเข้มงวดหรือการกลับเข้ามารับราชการ แต่ให้เรียนจนถึงชั้นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในศาสตร์นั้นๆ ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนจึงไม่เพียงแต่จะต้องมีวิชาการดีเยี่ยม แต่ต้องมีคุณธรรม เข้ากับผู้อื่นในสังคมได้ รอบรู้วิชาการต่างๆ ไม่ใช่รู้แต่เรื่องของตนอย่างเดียว และยังได้พระราชทานพระราชดำริด้วยว่า ถ้าไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างแท้จริง เช่น มีความรู้ความสามารถทางวิชาการดีเยี่ยม แต่คุณสมบัติอื่นด้อย อาจจะไม่พระราชทานทุนก็ได้ ดังนั้นการพระราชทานทุนในแต่ละปี ถ้าไม่มีผู้สมควรได้รับ ก็งดเสียได้ หรือหากมีผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนมากกว่ารายหนึ่ง ก็ให้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เพื่อพระราชทานได้

แนวพระราชดำริดังกล่าว ทำให้การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิอานันทมหิดล ผิดแผกไปจากทุนอื่นๆ คือไม่มีการประกาศรับสมัคร ไม่มีการสอบแข่งขัน แต่เป็นการแสวงหาและคัดเลือก คณะกรรมการแผนกวิชาของแต่ละแผนก มีหน้าที่ติดตามแสวงหาผู้สมควรจะได้รับพระราชทานทุน และกลั่นกรองให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามพระราชประสงค์ คณะกรรมการแผนกวิชาจะพิจารณารวมไปถึงสถาบันที่สำเร็จการศึกษา และสถาบันที่จะส่งไปศึกษาต่อด้วย

คุณสมบัติของผู้รับพระราชทานทุน

  • เป็นผู้มีความสามารถเป็นเยี่ยมในด้านวิชาการ และมีคุณธรรมสูง มีความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องรับราชการทดแทนให้ครบเวลาที่ทางราชการกำหนดจึงจะออกไปศึกษาต่อได้ เช่นในกรณีของแผนกแพทยศาสตร์และแผนกทันตแพทยศาสตร์ แต่ไม่ควรอายุเกิน 30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมในประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการแผนกวิชากำหนด
  • เป็นผู้ที่คณะกรรมการแผนกวิชาคัดเลือก และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
  • มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีพอ ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่จะไปศึกษาจะรับเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้รับพระราชทานทุนนี้ คณะกรรมการแผนกวิชาของแต่ละแผนกกำหนดรายละเอียดแตกต่างกันไป เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ซึ่งอาจดูรายละเอียดได้จากแผนกต่างๆ


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร