go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

PicturePicturePicture
Picture ระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกธรรมศาสตร์

ก. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาชั้นสูง โดยสนับสนุนให้ผู้ได้รับพระราชทานทุน ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสิ้นปีที่มีการคัดเลือก
 4. มีความประพฤติดี
 5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
 6. มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาในต่างประเทศ

ค. วิธีพิจารณาการพระราชทานทุน

 1. ให้คณะหรือแผนกอิสระของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 1 คน ที่จบการศึกษาจากคณะหรือแผนกอิสระของตน และมีคุณสมบัติตามข้อ ข. เสนอต่อคณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ในระยะเวลาที่คณะกรรมการแผนกฯ กำหนด โดยยึดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเรียงตามลำดับดังนี้
  • เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม
  • เป็นผู้มีความตั้งใจจริงที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น
  • เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีเพียงพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาในต่างประเทศ
 2. คณะกรรมการแผนกฯ จะพิจารณาผู้ใดสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานทุน โดยพิจารณาจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากข้อข้างต้น และเป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยมีใบรับรองแพทย์ซึ่งคณะกรรมการแผนกฯ กำหนด คณะกรรมการแผนกฯ จะนำชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับพระราชทานทุน เสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลพิจารณา และนำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด
 3. คณะกรรมการแผนกฯ จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับพระราชทานทุนปีละ 1 คน ในกรณีที่เห็นสมควรเกินกว่า 1 คน จะเสนอขอพระราชทานเป็นคราวๆ ไป
 4. ในปีใดที่คณะกรรมการแผนกฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เห็นว่า ไม่มีผู้สมควรจะได้รับพระราชทานทุน จะงดไม่เสนอชื่อผู้ใดก็ได้

ง. หลักเกณฑ์ในการรับพระราชทานทุน

 1. ไปศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในแขนงวิชาที่คณะกรรมการแผนกฯ กำหนด โดยเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเป็นสถาบันที่คณะกรรมการแผนกฯ ให้ความเห็นชอบ
 2. ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย จะต้องให้สถาบันที่เลือกไปศึกษาตอบรับแล้ว และทดสอบภาษาได้ถึงระดับที่สถาบันการศึกษาต้องการ
 3. ผู้ที่ได้รับทุนจะไปศึกษาต่อเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีในระดับมหาบัณฑิต และไม่เกิน 4 ปีในระดับดุษฎีบัณฑิต ในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนกฯ อาจต่ออายุของทุนได้ไม่เกินคราวละ 1 ปี
 4. คณะกรรมการแผนกฯ มีสิทธิเสนอให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้ทุนถ้าการประเมินผลระหว่างการศึกษาปรากฏว่า ผู้รับทุนมีความประพฤติไม่สมควร หรือมีผลการศึกษาต่ำกว่าจากที่เป็นอยู่โดยปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 5. ผู้ได้รับทุนพึงกลับมาทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ในประเทศไทย
 6. ผู้ได้รับทุนควรทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ เช่นรายงานผลงานของตนให้มูลนิธิฯ ทราบทุกปีเมื่อกลับมาทำงานแล้ว
 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ติดต่อเลขานุการและผู้ประสานงานของคณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ หัวหน้างานสารบัญ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 221-6111-20 ต่อ 2457, 224-4865

คณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.มานะ พิทยาภรณ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี กรรมการ
ศาสตราจารย์ มงคล สีหโสภณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ มนตรี บริสุทธิ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ถาวร โพธิ์ทอง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ พาหิระ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี กรรมการ
ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ กรรมการ
ศาสตราจารย์ สุธี นาทวรทัด กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.วารี หะวานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ กรรมการ
ดร.จิรนิติ หะวานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการ, เลขานุการ
และผู้ประสานงาน


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร