go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

PicturePicturePicture
Picture ระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกวิทยาศาสตร์

ก. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ โดยสนับสนุนให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนได้มีโอกาสไปศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข. แขนงวิชา

คณะกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิอานันทมหิดล ได้กำหนดแขนงวิชาที่จะคัดเลือกรับทุนดังต่อไปนี้

 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยา
 • พฤกษศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ธรณีวิทยา

ค. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีปฏิทิน ในปีที่มีการคัดเลือก
 4. มีความประพฤติดี
 5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
 6. มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีพอที่จะไปศึกษาต่อในสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศได้

ง. วิธีพิจารณาการพระราชทานทุน

 1. คณะกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดลเป็นผู้ดำเนินการ สรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับพระราชทานทุนในแต่ละปี โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีสิทธิตามข้อ ค.
 2. คณะกรรมการแผนกฯ จะพิจารณาผลการศึกษาของทุกๆ ปี โดยเฉพาะในสองปีสุดท้ายในคณะวิทยาศาสตร์ ควรจะได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ในปีคัดเลือกและแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป พร้อมทั้งการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นที่เห็นสมควร คณะกรรมการแผนกฯ จะนำชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับพระราชทานทุนปีละ 1 คน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เห็นสมควรเกินกว่า 1 คน จะเสนอขอพระราชทานเพิ่มเป็นรายๆ ไป
 3. ในปีใดที่คณะกรรมการแผนกฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เห็นว่าไม่มีผู้สมควรจะได้รับพระราชทานทุน จะงดไม่เสนอชื่อผู้ใดก็ได้

จ. หลักเกณฑ์ในการรับพระราชทานทุน

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในวิชาของตนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการแผนกฯ อย่างน้อย 1 ปี ด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่พอใจของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
 2. ไปศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในแขนงวิชาที่คณะกรรมการแผนกฯ กำหนด โดยเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเป็นสถาบันที่คณะกรรมการแผนกฯ ให้ความเห็นชอบ
 3. ก่อนจะออกเดินทางจากประเทศไทย จะต้องให้สถาบันที่เลือกไปศึกษาตอบรับแล้ว และทดสอบภาษาได้ถึงระดับที่สถาบันการศึกษานั้นต้องการ
 4. ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ไปศึกษาต่อเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีในระดับมหาบัณฑิต และไม่เกิน 3 ปีในระดับดุษฎีบัณฑิต ในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนกฯ อาจต่ออายุของทุนได้ไม่เกินคราวละ 1 ปี
 5. คณะกรรมการแผนกฯ มีสิทธิเสนอให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้ทุนถ้าการประเมินผลระหว่างการศึกษาปรากฏว่า ผู้รับทุนมีความประพฤติไม่สมควร หรือมีผลการศึกษาต่ำลงจากที่เป็นอยู่โดยปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 6. ผู้ที่ได้รับทุนพึงกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย เพื่อนำวิชาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษามาช่วยพัฒนาชาติบ้านเมือง
 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับพระราชทานทุน ติดต่อรองศาสตราจารย์ นลิน นิลอุบล เพื่อรับทราบขั้นตอนในการที่จะออกไปศึกษาต่อ

คณะกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร เส็งหะพันธุ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิตร วัฒนสินธุ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ทศพร วงศ์รัตน์ กรรมการ
ดร.กอปร กฤตยกีรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันตสิน เตชะกัมพุช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นลิน นิลอุบล กรรมการและเลขานุการ


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร