go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

PicturePicturePicture
Picture ระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกแพทยศาสตร์

ก. วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงในวิชาแพทยศาสตร์เฉพาะด้าน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยสนับสนุนให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนได้มีโอกาสไปศึกษา ในสถาบันในต่างประเทศที่ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้

ข. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. เป็นแพทย์ผู้มีสัญชาติไทย
 2. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากประเทศไทย มีผลการศึกษาดี ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.5 ขึ้นไป
 3. อายุไม่เกิน 30 ปี ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสามัญ หมดพันธะตามสัญญาการศึกษากับรัฐบาลแล้ว
 4. เป็นผู้ที่สถาบันหรือหน่วยราชการคัดเลือกมาแล้ว และนำชื่อเสนอคณะกรรมการแผนกแพทยศาสตร์เพื่อพิจารณา
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 6. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
 7. มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ค. วิธีพิจารณาการพระราชทานทุน

 1. คณะกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้มีสิทธิตามข้อ ข.
 2. คณะกรรมการแผนกฯ จะพิจารณาทั้งผลการศึกษาและการปฏิบัติงานในประเทศ ตามคำรับรองของหน่วยราชการหรือสถาบันที่เสนอชื่อให้เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือก ว่าเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีสติปัญญาดี มีความรู้ริเริ่ม เข้าใจปัญหาของประเทศและ มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเข้ามาแก้ไข เป็นผู้ที่ได้พยายามแสวงหาความรู้แขนงอื่นๆ จากภายในประเทศเท่าที่มีอยู่จนเต็มที่แล้ว และยังมีความจำเป็นต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อกลับมาแก้ปัญหาตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 3. การตัดสินจะพิจารณารายละเอียดในแบบการขอรับพระราชทานทุน การสัมภาษณ์หรือวิธีที่เห็นสมควร คณะกรรมการแผนกฯ จะนำชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับพระราชทานทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาและนำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด
 4. คณะกรรมการแผนกฯ จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะได้รับพระราชทานทุนปีละ 1 คน ในกรณีที่เห็นว่าสมควรเกินกว่า 1 คน จะเสนอขอพระราชทานทุนเพิ่มเป็นรายๆ ไป
 5. ในปีใดที่คณะกรรมการแผนกฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เห็นว่าไม่มีผู้สมควรจะได้รับพระราชทานทุน จะงดไม่เสนอผู้ใดก็ได้

ง. หลักเกณฑ์ในการรับพระราชทานทุน

 1. ไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเทคนิคจำเพาะที่ต้องการ โดยเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเป็นสถาบันที่คณะกรรมการแผนกฯ ให้ความเห็นชอบ
 2. ก่อนจะออกเดินทางจากประเทศไทยจะต้องให้สถาบันที่เลือกไปศึกษาตอบรับแล้ว และทดสอบภาษาได้ถึงระดับที่สถาบันนั้นต้องการ
 3. ระยะเวลาที่ไปศึกษาควรจะสั้นที่สุด อย่างมากไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีความจำเป็น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนกฯ อาจต่ออายุของทุนได้คราวละ 1 ปี
 4. คณะกรรมการแผนกฯ มีสิทธิเสนอให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้ทุนถ้าการประเมินผล ระหว่างการศึกษาปรากฎว่าผู้รับทุนมีความประพฤติไม่สมควร หรือมีผลการศึกษาต่ำลงจากที่เป็นอยู่ตามปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 5. เมื่อกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ผู้ได้รับพระราชทานทุนควรจะต้องปฏิบัติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและวงการแพทย์ ตามโครงการที่เสนอไว้ และต้องทำรายงานความก้าวหน้าของงานทุกปีเสนอต่อสถาบัน หรือหน่วยงานที่สังกัดเพื่อรับรอง แล้วส่งให้แผนกแพทยศาสตร์ของมูลนิธิฯ ทราบ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ
 6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ติดต่อกับเลขานุการและผู้ประสานงานของคณะกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มัทนา หาญวณิชย์ โทรศัพท์ 256-4249, 256-4037-8 เพื่อรับทราบขั้นตอนในการที่จะออกไปศึกษาต่อ

คณะกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา กรรมการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระ ศิริสันธนะ กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง กรรมการ
อาจารย์นายแพทย์ ปรีดา มาลาสิทธิ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ มานิตย์ ลิมปพยอม กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ รจิต บุรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ลัดดา เหมะสุวรรณ กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิศิษฏ์ สิตปรีชา กรรมการ
นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กรรมการ
นายแพทย์ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง มัทนา หาญวณิชย์ กรรมการและเลขานุการ
และผู้ประสานงาน


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร