go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

PicturePicturePicture
Picture ระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกอักษรศาสตร์

ก. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาชั้นสูงทางอักษรศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข. แขนงวิชา

คณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ของมูลนิธิอานันทมหิดล ได้กำหนดแขนงวิชาที่จะคัดเลือกรับทุนดังต่อไปนี้

 1. สาขาอักษรศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. สาขาโบราณคดีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. สาขาบูรพคดี
 4. สาขาประวัติศาสตร์ไทยและสากล
 5. สาขาปรัชญาและศาสนา

ค. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย
 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีที่มีการคัดเลือก
 4. มีความประพฤติดี
 5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

ง. วิธีพิจารณาการพระราชทานทุน

 1. คณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล เป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับพระราชทานทุนในแต่ละปี โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีสิทธิตามข้อ ค.
 2. คณะกรรมการแผนกฯ จะพิจารณาจากผลการศึกษา ใบรับรองแพทย์ สอบถามความประพฤติและอุปนิสัยจากผู้ที่คณะกรรมการแผนกฯ ให้ความเชื่อถือ และการสัมภาษณ์ และนำชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับพระราชทานทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด
 3. คณะกรรมการแผนกฯ จะเสนอชื่อผู้เห็นสมควรจะได้รับพระราชทานทุนปีละ 1 คน ในกรณีที่เห็นสมควรเกินกว่า 1 คน จะเสนอขอพระราชทานเพิ่มเป็นรายๆ ไป
 4. ในปีใดที่คณะกรรมการแผนกฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เห็นว่าไม่มีผู้สมควรจะได้รับพระราชทานทุน จะงดไม่เสนอชื่อผู้ใดก็ได้

จ. หลักเกณฑ์ในการรับพระราชทานทุน

 1. ไปศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาที่คณะกรรมการแผนกฯ กำหนด โดยเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเป็นสถาบันที่คณะกรรมการแผนกฯ ให้ความเห็นชอบ
 2. ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยจะต้องให้สถาบันที่เลือกไปศึกษาตอบรับแล้ว และทดสอบภาษาได้ถึงระดับที่สถาบันการศึกษาต้องการ
 3. ผู้ที่ได้รับทุนจะไปศึกษาต่อเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีในระดับมหาบัณฑิต และไม่เกิน 4 ปีในระดับดุษฎีบัณฑิต ในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนกฯ อาจต่ออายุของทุนได้ไม่เกินคราวละ 1 ปี
 4. คณะกรรมการแผนกฯ มีสิทธิเสนอให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้ทุน ถ้าการประเมินผลระหว่างการศึกษาปรากฏว่าผู้รับทุนมีความประพฤติไม่สมควร หรือมีผลการศึกษาต่ำกว่าจากที่เป็นอยู่โดยปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 5. ผู้ได้รับทุนพึงกลับมาทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองในประเทศไทย
 6. ผู้ได้รับทุนควรทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ เช่นรายงานผลงานของตนให้มูลนิธิฯ ทราบทุกปีเมื่อกลับมาทำงานแล้ว
 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ติดต่อเลขานุการและผู้ประสานงานของคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ รองศาสตราจาย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 221-5870, (034) 253841-4 ต่อ 339

คณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ ประธานกรรมการ
พันเอก ดร.คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
นางวิมล พงศ์พิพัฒน์ กรรมการ
ศาสตราจารย์วัชรี รมยะนันทน์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวศย์ กรรมการ
ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ กรรมการ
ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร กรรมการ
ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการ, เลขานุการ
และผู้ประสานงาน
ดร.โสมสุดา ลียะวณิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร