go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

PicturePicturePicture
Picture ระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกวิศวกรรมศาสตร์

ก. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนให้ผู้ได้รับพระราชทานทุน ได้มีโอกาสไปศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข. แขนงวิชา

คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ของมูลนิธิอานันทมหิดล ได้กำหนดแขนงวิชาที่จะคัดเลือกรับทุนดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิชาทางคอมพิวเตอร์

ค. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีปฏิทิน ในปีที่มีการคัดเลือก
 4. มีความประพฤติดี
 5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยมีเอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐ
 6. มีความตั้งใจและศักยภาพที่จะศึกษาวิชาการขั้นสูง
 7. มีเอกสารแสดงผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ

ง. วิธีพิจารณาการพระราชทานทุน

 1. คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดลเป็นผู้ดำเนินการ สรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับพระราชทานทุนในแต่ละปี โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้มีสิทธิตามข้อ ค.
 2. คณะกรรมการแผนกฯ จะพิจารณาผลการศึกษาของทุกๆ ปี โดยเฉพาะในสองปีสุดท้ายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรจะได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ในปีคัดเลือกและแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป พร้อมทั้งการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นที่เห็นสมควร คณะกรรมการแผนกฯ จะนำชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับพระราชทานทุนปีละ 1 คน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาและนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เห็นสมควรเกินกว่า 1 คน จะเสนอขอพระราชทานเพิ่มเป็นรายๆ ไป
 3. ในปีใดที่คณะกรรมการแผนกฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เห็นว่าไม่มีผู้สมควรจะได้รับพระราชทานทุน จะงดไม่เสนอชื่อผู้ใดก็ได้

จ. หลักเกณฑ์ในการรับพระราชทานทุน

 1. ไปศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในแขนงวิชาที่คณะกรรมการแผนกฯ กำหนด โดยเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเป็นสถาบันที่คณะกรรมการแผนกฯ ให้ความเห็นชอบ
 2. ก่อนจะออกเดินทางจากประเทศไทย จะต้องให้สถาบันที่เลือกไปศึกษาตอบรับแล้ว และทดสอบภาษาได้ถึงระดับที่สถาบันการศึกษานั้นต้องการ
 3. ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ไปศึกษาต่อเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีในระดับมหาบัณฑิต และไม่เกิน 3 ปีในระดับดุษฎีบัณฑิต ในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนกฯ อาจต่ออายุของทุนได้ไม่เกินคราวละ 1 ปี
 4. คณะกรรมการแผนกฯ มีสิทธิเสนอให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้ทุนถ้าการประเมินผลระหว่างการศึกษาปรากฏว่า ผู้รับทุนมีความประพฤติไม่สมควร หรือมีผลการศึกษาต่ำลงจากที่เป็นอยู่โดยปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 5. ผู้ที่ได้รับทุนพึงกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย เพื่อนำวิชาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษามาช่วยพัฒนาชาติบ้านเมือง
 6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับพระราชทานทุน ติดต่อรองศาสตราจารย์ อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 216-6460-62 โทรสาร 281-7304, 2262009 เพื่อรับทราบขั้นตอนในการที่จะออกไปศึกษาต่อ

คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ดร.เชาวน์ ณศีลวันต์ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี จัตุฑะศรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ ดารานันท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ แสงบางปลา กรรมการ
นายสุธรรม เอกะหิตานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร บุญหลง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร