go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

PicturePicturePicture
Picture ระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกทันตแพทยศาสตร์

ก. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาชั้นสูงทางทันตแพทยศาสตร์ในสาขาวิชาที่ส่งเสริมพิเศษ โดยสนับสนุนให้ผู้ได้รับพระราชทานทุน ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข. แขนงวิชา

คณะกรรมการแผนกทันตแพทย์ศาสตร์ ของมูลนิธิอานันทมหิดล ได้กำหนดแขนงวิชาที่จะคัดเลือกรับทุน ดังต่อไปนี้

 1. ประเภทของสาขาวิชาที่ส่งเสริมพิเศษ ตามแนวทางของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 2. สาขาวิชาที่คณะกรรมการแผนกฯ พิจารณาเห็นสมควรสนับสนุนตามความเหมาะสมในแต่ละปี

ค. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันสิ้นปีปฏิทินในปีที่คัดเลือก
 3. ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม หรือได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25
 4. ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมของประเทศไทย
 5. ปฏิบัติงานในหน้าที่ทันตแพทย์หรืออาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 6. ไม่มีพันธะหรือสัญญาผูกมัดในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ ผู้ขอรับพระราชทานทุน สามารถขอรับพระราชทานทุนได้ในขณะที่มีพันธะหรือสัญญาผูกมัด แต่ถ้าได้รับพระราชทานทุนแล้ว จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ต่อเมื่อพันธะสิ้นสุดลงก่อน
 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา โดยได้คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 8. มีความประพฤติดีมีคุณธรรมสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความภักดีต่อประเทศชาติและพระมหากษัตริย์
 9. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี โดยมีใบรับรองแพทย์ที่คณะกรรมการแผนกฯ กำหนด
 10. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้น หรือเคยต้องโทษคดีอาญา

ง. วิธีพิจารณาการพระราชทานทุน

 1. คณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล เป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้ที่สมควรจะได้รับพระราชทานทุน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติข้อ ค.
 2. คณะกรรมการแผนกฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางต่อไปนี้
  • คุณสมบัติทางวิชาการ
  • การสัมภาษณ์
  • ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นอาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ หลังจากจบการศึกษามาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ ผู้ร่วมงานและเพื่อนนักศึกษา
  • ข้อมูลที่ได้รับจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง รวมถึงการศึกษาภูมิหลังทางด้านคุณธรรม และอาชีพของบิดามารดา
 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนกฯ เป็นเอกฉันท์ และคณะกรรมการแผนกฯ จะนำชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับพระราชทานทุนเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาและนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด
 4. คณะกรรมการแผนกฯ จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะได้รับพระราชทานทุนปีละ 1 คน ในกรณีที่เห็นสมควรเกินกว่า 1 คนจะเสนอขอพระราชทานเพิ่มเป็นรายๆ ไป
 5. ในปีใดที่คณะกรรมการแผนกฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เห็นว่าไม่มีผู้สมควรจะได้รับพระราชทานทุน จะงดไม่เสนอชื่อผู้ใดก็ได้

จ. หลักเกณฑ์ในการรับพระราชทานทุน

 1. ไปศึกษาในระดับมหาบัณฑิตจนถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือเทียบเท่าปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ประเภทวุฒิบัตร) ในสาขาวิชาที่คณะกรรมการแผนกฯ กำหนด ในสถาบันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องเป็นสถาบันที่คณะกรรมการแผนกฯ ให้ความเห็นชอบ
 2. ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยจะต้องให้สถาบันที่เลือกไปศึกษาตอบรับแล้ว และทดสอบภาษาได้ถึงระดับที่สถาบันการศึกษาต้องการ
 3. ผู้ที่ได้รับทุนจะไปศึกษาต่อเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีในระดับมหาบัณฑิต และไม่เกิน 3 ปีในระดับดุษฎีบัณฑิต ในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนกฯ อาจต่ออายุของทุนได้ไม่เกินคราวละ 1 ปี
 4. คณะกรรมการแผนกฯ มีสิทธิเสนอให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้ทุนถ้าการประเมินผลระหว่างการศึกษา ปรากฏว่าผู้รับทุนมีความประพฤติไม่สมควร หรือมีผลการศึกษาต่ำกว่าจากที่เป็นอยู่โดยปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 5. ผู้ได้รับทุนพึงกลับมาทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา และวงการทันตแพทย์ในประเทศไทย
 6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ติดต่อกรรมการของคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 2461358-7 ต่อ 443

คณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ วินัย ศิริจิตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ทิพวัลย์ เตชะนิธิสวัสดิ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ประทีป พันธุมวนิช กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เบญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร