go to Kanchanapisek Website
Openning Page
Introduction to Anandamahidol Foundation
Organization
Finance
Qualification
Requirement
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Divisions
Students Information
News
Articles
Contact the Foundation
back to the openning page

PicturePicturePicture
Picture ระเบียบการพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกเกษตรศาสตร์

ก. วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงในสาขาเกษตรศาสตร์ ในสถาบันในต่างประเทศที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อกลับมาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

ข. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ในสาขาเกษตรขั้นปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป หรือมหาบัณฑิตในสาขาเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลกำหนดขึ้น
 3. ผู้ได้รับปริญญาบัณฑิตสาขาเกษตรในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่คณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รับรอง
 4. อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันสิ้นปีปฏิทินในปีที่มีการคัดเลือก
 5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
 6. มีความประพฤติดี
 7. มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีพอที่จะศึกษาต่อในต่างประเทศได้

ค. วิธีพิจารณาการพระราชทานทุน

 1. คณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้มีสิทธิตามข้อ ข.
 2. คณะกรรมการแผนกจะพิจารณาจากผลการศึกษาและประวัติการทำงาน ตลอดจนบุคลิก แนวความคิดและอุดมคติ ใบรับรองแพทย์ซึ่งคณะกรรมการแผนกฯ กำหนด และใบรับรองความประพฤติจากบุคคลที่เป็นที่เชื่อถือของคณะกรรมการแผนกฯ
 3. คณะกรรมการแผนกฯ จะนำชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับพระราชทานทุนเสนอ คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด
 4. คณะกรรมการแผนกฯ จะเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะได้รับพระราชทานทุนปีละ 1 คน ในกรณีที่เห็นสมควรเกินกว่า 1 คน จะเสนอขอพระราชทานทุนเพิ่มเป็นรายๆ ไป
 5. ในปีใดที่คณะกรรมการแผนกฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เห็นว่าไม่มีผู้สมควรได้รับพระราชทานทุน จะงดไม่เสนอชื่อผู้ใดก็ได้

ง. หลักเกณฑ์ในการรับพระราชทานทุน

 1. ไปศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในแขนงวิชาที่คณะกรรมการแผนกกำหนด โดยเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเป็นสถาบันที่คณะกรรมการแผนกฯ ให้ความเห็นชอบ
 2. ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย จะต้องให้สถาบันที่เลือกไปศึกษาตอบรับแล้ว และทดสอบภาษาได้ถึงระดับที่สถาบันการศึกษานั้นต้องการ
 3. ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ไปศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปีในระดับมหาบัณฑิต และ 3 ปีในระดับดุษฎีบัณฑิต ในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการแผนกฯ อาจต่ออายุของทุนได้ไม่เกินคราวละ 1 ปี
 4. คณะกรรมการแผนกฯ มีสิทธิเสนอให้มูลนิธิฯ ยกเลิกการให้ทุนถ้าการประเมินผลระหว่างการศึกษาปรากฏว่า ผู้รับทุนมีความประพฤติไม่สมควร หรือมีผลการศึกษาต่ำลงจากที่เป็นอยู่โดยปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 5. ผู้ที่ได้รับทุนพึงกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย เพื่อนำวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาช่วยพัฒนาชาติบ้านเมือง
 6. ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ติดต่อกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเจียด รัตนชัย ผู้ประสานงานของคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 579-1830 เพื่อรับทราบขั้นตอนในการที่จะออกไปศึกษาต่อ

คณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี รองประธานกรรมการ
หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ปวิณ ปุณศรี กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการ
ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ บุญเจียต รัตนชัย กรรมการและผู้ประสานงาน
ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ กรรมการและผู้ประสานงาน


โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้ที่สำนักงานพระคลังข้างที่ ในพระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 222-0859, 224-3288 โทรสาร 226-2909, 224-9858
รายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานทุน และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอบถามได้ที่
สำนักงานประสานงานของมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง
โทรศัพท์ 623-5833-4 โทรสาร 623-5835

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร